” ကံေကာင္းဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာ မိုးလင္းတာနဲ႔ျပဳ လုပ္ရမယ့္ ဘုရားရွိခိုးနည္း”

” ကံေကာင္းဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာ မိုးလင္းတာနဲ႔ျပဳ လုပ္ရမယ့္ ဘုရားရွိခိုးနည္း” ဘုရားရွိခိုး တာ ဘုရား ဂုဏ္ေတာ္ ပြားတာေမတၱာပို႔တာ ထြက္ေလဝင္ေလ စူးစိုက္ၿပီးမွ ငါးမိနစ္ဆယ္မိနစ္ တရားထိုင္တာဟာ က်န္းမာေရးလဲရ စိတ္ခြန္အားလဲေကာင္း စိတ္ႀကံခိုင္ေရး လဲတိုးတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာ ခြန္အားတိုးတက္ ကိုယ္ခႏၶာ ႀကံခိုင္ေရး လဲတိုးတက္အကုန္လုံး အေကာင္းေတြခ်ည္းပါပဲ။ ဘုရားရွိခိုး ပူေဇာ္ရေသာအက်ိဳး ရွစ္ပါး (၁)သြားေလရာရာ ေရာက္ေလရာအရပ္ …

” ကံေကာင္းဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာ မိုးလင္းတာနဲ႔ျပဳ လုပ္ရမယ့္ ဘုရားရွိခိုးနည္း” Read More