ေလဆင္ႏွာေမာင္းလမ္းေၾကာင္းမလြတ္တဲ့ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္

ေလဆင္ႏွာေမာင္းလမ္းေၾကာင္းမလြတ္တဲ့ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္

ေလဆင္ႏွာေမာင္းလမ္းေၾကာင္းမလြတ္တဲ႔ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္

ယေန႔ (24.5.2022) ေန႔လည္ေလာက္က ေပါင္ျမိဳ႕နယ္

အလွပ္ေက်းရြာကို ေလဆင္ႏွာေမာင္း ဝင္ေမႊသြားတာ

အိမ္ေျခ(၁၀၀)ေလာက္ပ်က္စီးခဲ႔ျပီး အိမ္ေျခ(၅)လုံးဆိုးဆိုးရြားရြားပ်က္စီးသြားတယ္လို႔ ကနဦးသတင္းရပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္သတိထားမိသေလာက္ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္မွာ ေလဆင္ႏွာေမာင္း ထိတယ္ဆိုတာနဲ႔ အမ်ားစု အလွပ္ နဲ႔ဇင္းက်ိဳက္ေတြထိတာမ်ားတယ္။

ခုကေတာ႔ အလွပ္ေက်းရြာထိတာပါ။

ေလဆင္ႏွာေမာင္းဟာလဲ သဘာဝေဘးပဲမို႔ သတိထားသင္႔ပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ ပုံမွန္လိုထိေနတဲ႔ လမ္းေၾကာင္းသင္႔တဲ႔ ရြာေတြေပါ႔။

ေမာ္လျမိဳင္မွာဆို ငန္းေတး ရပ္ကြက္လိုမ်ိဳးဆို ေလဆင္ႏွာေမာင္း လမ္းေၾကာင္းသင္႔တာေတြရွိတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳအရ မွတ္တမ္းတင္ထားမိတာေလးေတြပါ။

ဓါတ္ပုံ – ယေန႔ အလွပ္ေက်းရြာ ေလဆင္ႏွာေမာင္းထိျပီးေနာက္ ပ်က္စီးခဲ႔ပုံအခ်ိဳ႕

ဇငၼိဳး

unicode

ေလဆင္ႏွာေမာင္းလမ္းေၾကာင္းမလြတ္တဲ့ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္

ယေန႔ (24.5.2022) ေန႔လည္ေလာက္က ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္

အလွပ္ေက်း႐ြာကို ေလဆင္ႏွာေမာင္း ဝင္ေမႊသြားတာ

အိမ္ေျခ(၁၀၀)ေလာက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အိမ္ေျခ(၅)လုံးဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားပ်က္စီးသြားတယ္လို႔ ကနဦးသတင္းရပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္သတိထားမိသေလာက္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေလဆင္ႏွာေမာင္း ထိတယ္ဆိုတာနဲ႔ အမ်ားစု အလွပ္ နဲ႔ဇင္းက်ိဳက္ေတြထိတာမ်ားတယ္။

ခုကေတာ့ အလွပ္ေက်း႐ြာထိတာပါ။

ေလဆင္ႏွာေမာင္းဟာလဲ သဘာဝေဘးပဲမို႔ သတိထားသင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပုံမွန္လိုထိေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းသင့္တဲ့ ႐ြာေတြေပါ့။

ေမာ္လၿမိဳင္မွာဆို ငန္းေတး ရပ္ကြက္လိုမ်ိဳးဆို ေလဆင္ႏွာေမာင္း လမ္းေၾကာင္းသင့္တာေတြရွိတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားလုပ္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကဳံအရ မွတ္တမ္းတင္ထားမိတာေလးေတြပါ။

ဓါတ္ပုံ – ယေန႔ အလွပ္ေက်း႐ြာ ေလဆင္ႏွာေမာင္းထိၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးခဲ့ပုံအခ်ိဳ႕

ဇင္မိုး

Credit

ေလဆင္ႏွာေမာင္းလမ္းေၾကာင္းမလြတ္တဲ့ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္

ယေန႔ (24.5.2022) ေန႔လည္ေလာက္က ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္

အလွပ္ေက်း႐ြာကို ေလဆင္ႏွာေမာင္း ဝင္ေမႊသြားတာ

အိမ္ေျခ(၁၀၀)ေလာက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အိမ္ေျခ(၅)လုံးဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားပ်က္စီးသြားတယ္လို႔ ကနဦးသတင္းရပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္သတိထားမိသေလာက္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေလဆင္ႏွာေမာင္း ထိတယ္ဆိုတာနဲ႔ အမ်ားစု အလွပ္ နဲ႔ဇင္းက်ိဳက္ေတြထိတာမ်ားတယ္။

ခုကေတာ့ အလွပ္ေက်း႐ြာထိတာပါ။

ေလဆင္ႏွာေမာင္းဟာလဲ သဘာဝေဘးပဲမို႔ သတိထားသင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပုံမွန္လိုထိေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းသင့္တဲ့ ႐ြာေတြေပါ့။

ေမာ္လၿမိဳင္မွာဆို ငန္းေတး ရပ္ကြက္လိုမ်ိဳးဆို ေလဆင္ႏွာေမာင္း လမ္းေၾကာင္းသင့္တာေတြရွိတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားလုပ္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကဳံအရ မွတ္တမ္းတင္ထားမိတာေလးေတြပါ။

ဓါတ္ပုံ – ယေန႔ အလွပ္ေက်း႐ြာ ေလဆင္ႏွာေမာင္းထိၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးခဲ့ပုံအခ်ိဳ႕

ဇင္မိုး

Credit


Leave a Reply

Your email address will not be published.