၁၀တန္းစာေမးပြဲမွာ မေအာင္သည့္ ဘာသာကိုသာ ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို ေတာင္းဆို

၁၀တန္းစာေမးပြဲမွာ မေအာင္သည့္ ဘာသာကိုသာ ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို ေတာင္းဆို

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲ က်ရႈံးသူမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္

ေနာက္ဆုံးတစ္ႀကိမ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအား က်င္းပေပးသြားမယ္ဆိုၿပီး စစ္ေကာင္စီရဲ႕ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္

ယခုအခါမွာေတာ့ စာေမးပြဲက်ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက ၆ဘာသာစလုံး ျပန္လည္မေျဖဆိုခ်င္ၾကဘဲ မေအာင္သည့္ ဘာသာရပ္ကိုသာ ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳဖို႔ စစ္ေကာင္စီကို ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္

 

ပ်ဥ္းမနားက စာေမးပြဲက်သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က စာဝတ္ေနေရး အၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ သူမေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္ကိုသာ ျပန္လည္ေျဖဆိုခ်င္ေၾကာင္း

သနားညႇာတာေသာအားျဖင့္ မေအာင္သည့္ဘာသာရပ္ကိုသာ ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳပါရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ဆီ အသနားခံစာပို႔ခဲ့ပါတယ္

ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမွာေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ ေအာင္ခ်က္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စာစစ္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲ က်ရႈံးသူမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္

ေနာက္ဆုံးတစ္ႀကိမ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအား က်င္းပေပးသြားမယ္ဆိုၿပီး စစ္ေကာင္စီရဲ႕ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္

ယခုအခါမွာေတာ့ စာေမးပြဲက်ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက ၆ဘာသာစလုံး ျပန္လည္မေျဖဆိုခ်င္ၾကဘဲ မေအာင္သည့္ ဘာသာရပ္ကိုသာ ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳဖို႔ စစ္ေကာင္စီကို ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္

 

 

ပ်ဥ္းမနားက စာေမးပြဲက်သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က စာဝတ္ေနေရး အၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ သူမေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္ကိုသာ ျပန္လည္ေျဖဆိုခ်င္ေၾကာင္း

သနားညႇာတာေသာအားျဖင့္ မေအာင္သည့္ဘာသာရပ္ကိုသာ ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳပါရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ဆီ အသနားခံစာပို႔ခဲ့ပါတယ္

ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမွာေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ ေအာင္ခ်က္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စာစစ္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲ က်ရႈံးသူမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္

ေနာက္ဆုံးတစ္ႀကိမ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအား က်င္းပေပးသြားမယ္ဆိုၿပီး စစ္ေကာင္စီရဲ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္

ယခုအခါမွာေတာ့ စာေမးပြဲက်ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက ၆ဘာသာစလုံး ျပန္လည္မေျဖဆိုခ်င္ၾကဘဲ မေအာင္သည့္ ဘာသာရပ္ကိုသာ ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳဖို႔ စစ္ေကာင္စီကို ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္

ပ်ဥ္းမနားက စာေမးပြဲက်သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က စာဝတ္ေနေရး အၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ သူမေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္ကိုသာ ျပန္လည္ေျဖဆိုခ်င္ေၾကာင္း

သနားညႇာတာေသာအားျဖင့္ မေအာင္သည့္ဘာသာရပ္ကိုသာ ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳပါရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္ဆီ အသနားခံစာပို႔ခဲ့ပါတယ္

ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမွာေတာ့ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ ေအာင္ခ်က္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စာစစ္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္


Leave a Reply

Your email address will not be published.