အသက္(၁၂)နဲ႕ ကိတ္ေနလို႕ မယံုတဲ့သူေတြကို ႀကိဳက္တဲ့ေနရာခ်ိန္းခိုင္းလိုက္တဲ့ သခင္ မေလး(ရုပ္သံ)

အသက္(၁၂)နဲ႕ ကိတ္ေနလို႕ မယံုတဲ့သူေတြကို ႀကိဳက္တဲ့ေနရာခ်ိန္းခိုင္းလိုက္တဲ့ သခင္ မေလး(ရုပ္သံ)

အသက္(၁၂)နဲ႕ ကိတ္ေနလို႕ မယံုတဲ့သူေတြကို ႀကိဳက္တဲ့ေနရာခ်ိန္းခိုင္းလိုက္တဲ့ သခင္ မေလး(ရုပ္သံ)

ရုပ္သံကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္…။

အားလံုးအျပည့္အစံုကိုေတာ့ ရုပ္သံေလးကိုပဲ ၿပီးဆံုးေအာင္ ၾကည့္ရႈ နားေထာင္လိုက္ၾကပါ

ညီမေလးက တကယ္ ၁၂ ႏွစ္ပါႀကိဳက္တဲ့ေနရာ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်ိန္းလို႔ရတယ္

ေမြးစာရင္းေတြမွတ္ပုံတင္ေတြအကုန္ျပေပးမယ္ဆိုတဲ့ သခင္ မေလး

အသက္(၁၂)နဲ႕ ကိတ္ေနလို႕ မယံုတဲ့သူေတြကို ႀကိဳက္တဲ့ေနရာခ်ိန္းခိုင္းလိုက္တဲ့ အလင္းသခင္(ရုပ္သံ)

ရုပ္သံကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္…။

အားလံုးအျပည့္အစံုကိုေတာ့ ရုပ္သံေလးကိုပဲ ၿပီးဆံုးေအာင္ ၾကည့္ရႈ နားေထာင္လိုက္ၾကပါ

ညီမေလးက တကယ္ ၁၂ ႏွစ္ပါႀကိဳက္တဲ့ေနရာ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်ိန္းလို႔ရတယ္

ေမြးစာရင္းေတြမွတ္ပုံတင္ေတြအကုန္ျပေပးမယ္ဆိုတဲ့ အလင္းသခင္

Video Player

unicode

အသက္(၁၂)နဲ႔ ကိတ္ေနလို႔ မယုံတဲ့သူေတြကို ႀကိဳက္တဲ့ေနရာခ်ိန္းခိုင္းလိုက္တဲ့ သခင္ မေလး(႐ုပ္သံ)

႐ုပ္သံကို ေအာက္ဆုံးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္…။

အားလုံးအျပည့္အစုံကိုေတာ့ ႐ုပ္သံေလးကိုပဲ ၿပီးဆုံးေအာင္ ၾကည့္ရႈ နားေထာင္လိုက္ၾကပါ

ညီမေလးက တကယ္ ၁၂ ႏွစ္ပါႀကိဳက္တဲ့ေနရာ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်ိန္းလို႔ရတယ္

ေမြးစာရင္းေတြမွတ္ပုံတင္ေတြအကုန္ျပေပးမယ္ဆိုတဲ့ အလင္းသခင္

အသက္(၁၂)နဲ႔ ကိတ္ေနလို႔ မယုံတဲ့သူေတြကို ႀကိဳက္တဲ့ေနရာခ်ိန္းခိုင္းလိုက္တဲ့ အလင္းသခင္(႐ုပ္သံ)

႐ုပ္သံကို ေအာက္ဆုံးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္…။

အားလုံးအျပည့္အစုံကိုေတာ့ ႐ုပ္သံေလးကိုပဲ ၿပီးဆုံးေအာင္ ၾကည့္ရႈ နားေထာင္လိုက္ၾကပါ

ညီမေလးက တကယ္ ၁၂ ႏွစ္ပါႀကိဳက္တဲ့ေနရာ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်ိန္းလို႔ရတယ္

ေမြးစာရင္းေတြမွတ္ပုံတင္ေတြအကုန္ျပေပးမယ္ဆိုတဲ့ အလင္းသခင္

Credit – Original Writer


Leave a Reply

Your email address will not be published.