“အသက္ (၅၉) ႏွစ္မွာ အိမ္ေထာင္ဆက္(၄၅) ဆက္၊ ( မယား ၄၅ )ဦးယူခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ျဖဴက ဦးေမာင္ဟန္ထြန္း”

“အသက္ (၅၉) ႏွစ္မွာ အိမ္ေထာင္ဆက္(၄၅) ဆက္၊ ( မယား ၄၅ )ဦးယူခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ျဖဴက ဦးေမာင္ဟန္ထြန္း”

” ေက်ာက္ျဖဴက #အိမ္ေထာင္ဆက္(၄၅) ဆက္ ( မယား ၄၅ )ဦးျဖင့္ #ေခသူမဟုတ္ ” ရခိုင္ျပည္က ” #ေခသူမဟုတ္ ..”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ #ရင္ထဲကေက်ာက္ျဖဴ ကေနေဖာ္ ျပတင္ေပးလိုက္ရပါသည္..

#ဦးေမာင္ဟန္ထြန္း၊ အသက္ ( ၅၉) ႏွစ္သည္ ရခိုင္ျပည္

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မင္းေခ်ာင္း ေက်း႐ြာ အုပ္စု က ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ ေနထိုင္သူ အဖ ဦးေမာင္ပုေခ် ၏ သားျဖစ္ပါသည္..

#ရခိုင္ျပည္အတြင္းက အထူးဆန္းဆုံးအေနျဖင့္အဆိုပါ #ဦးေမာင္ဟန္ထြန္း သည္ အိမ္ေထာင္ဆက္ (၄၅) ဆက္ ( မယား ၄၅ )ဦးထိ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ေၾကာင္း အံ့ၾသစြာနဲ႔ သိရပါသည္

လက္ရွိသားသမီး ( ၂၀ )ဦး၊ ေျမး ( ၈ )ဦး၊ ျမစ္ ( ၂ )ဦးရွိၿပီး ယခု လက္ရွိ ဇနီး #မသိန္းေ႐ႊ ႏွင့္ အတူ ေပါင္းသင္းေနထိုင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္..

 

ဦးေမာင္ဟန္ထြန္းမွာ လက္ရွိဇနီးသာတစ္သက္လုံးေပါင္း သင္း ေနထိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ကြဲခဲ့ရင္လည္း ဆက္လက္အိမ္ေထာင္ မျပဳေတာ့ေၾကာင္း ေျပာျပသိရပါသည္..

ဤသည္မွာ ခြင့္ျပဳ ၿပီးကာယကံရွင္၏ဆႏၵ အရ တင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရမႈအား #ရင္ထဲကေက်ာက္ျဖဴ ကေန သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ကာ အားလုံးတြက္ အတုယူႏိုင္ဖို႔ မဟုတ္ေပမယ့္ သိရွိႏိုင္ရေအာင္တင္ျပေပးျခင္းသာျဖစ္၍ တင္ေပးလိုက္ရပါသည္.

Credit : Kyaw Than


Leave a Reply

Your email address will not be published.