တံတားသိမ္းတိုက္ပြဲကို ‘ေပ်ာ္တယ္ေဟ့ ‘ဟု ကြန္မန႔္ဝင္မန႔္သူကို ဖမ္းခံရ

တံတားသိမ္းတိုက္ပြဲကို ‘ေပ်ာ္တယ္ေဟ့ ‘ဟု ကြန္မန႔္ဝင္မန႔္သူကို ဖမ္းခံရ

တံတားသိမ္းတိုက္ပြဲကို ‘ေပ်ာ္တယ္ေဟ့ ‘ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသူကို ဖမ္း

 

ဆင္ျဖဴရွင္တံတားဂိတ္စခန္းအား PDF မ်ားတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္သည့္သတင္းအား ေဖ့စ္ဘြခ္ ကြန႔္မန႔္တြင္ ” ေပ်ာ္သလားေဟ့ ေမာင္တို႔ေရ ေပ်ာ္တယ္ေဟ့” ဟု မန႔္ေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို စစ္ေကာင္စီက ဖမ္းဆီးသည္။

မုံ႐ြာၿမိဳ႕ေန Khaing Zar Kyaw အမည္ရွိ အေကာင့္ပိုင္ရွင္ မိန္းကေလးကို ပ႐ိုဖိုင္လိပ္စာမွတဆင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ိဳးကို ယခင္ကလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး မႏိုင္၊ႏိုင္ရာမဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

Credit Original writer

Unicode

တံတားသိမ္းတိုက္ပြဲကို ‘ေပ်ာ္တယ္ေဟ့ ‘ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသူကို ဖမ္း

ဆင္ျဖဴရွင္တံတားဂိတ္စခန္းအား PDF မ်ားတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္သည့္သတင္းအား ေဖ့စ္ဘြခ္ ကြန႔္မန႔္တြင္ ” ေပ်ာ္သလားေဟ့ ေမာင္တို႔ေရ ေပ်ာ္တယ္ေဟ့” ဟု မန႔္ေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို စစ္ေကာင္စီက ဖမ္းဆီးသည္။မုံ႐ြာၿမိဳ႕ေန Khaing Zar Kyaw အမည္ရွိ အေကာင့္ပိုင္ရွင္ မိန္းကေလးကို ပ႐ိုဖိုင္လိပ္စာမွတဆင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ိဳးကို ယခင္ကလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး မႏိုင္၊ႏိုင္ရာမဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

Credit Original writer

တံတားသိမ္းတိုက္ပြဲကို ‘ေပ်ာ္တယ္ေဟ့ ‘ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသူကို ဖမ္း

ဆင္ျဖဴရွင္တံတားဂိတ္စခန္းအား PDF မ်ားတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္သည့္သတင္းအား ေဖ့စ္ဘြခ္ ကြန႔္မန႔္တြင္ ” ေပ်ာ္သလားေဟ့ ေမာင္တို႔ေရ ေပ်ာ္တယ္ေဟ့” ဟု မန႔္ေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို စစ္ေကာင္စီက ဖမ္းဆီးသည္။မုံ႐ြာၿမိဳ႕ေန Khaing Zar Kyaw အမည္ရွိ အေကာင့္ပိုင္ရွင္ မိန္းကေလးကို ပ႐ိုဖိုင္လိပ္စာမွတဆင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ိဳးကို ယခင္ကလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး မႏိုင္၊ႏိုင္ရာမဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

Credit Original writer

Unicode

တံတားသိမ္းတိုက္ပြဲကို ‘ေပ်ာ္တယ္ေဟ့ ‘ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသူကို ဖမ္း

ဆင္ျဖဴရွင္တံတားဂိတ္စခန္းအား PDF မ်ားတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္သည့္သတင္းအား ေဖ့စ္ဘြခ္ ကြန႔္မန႔္တြင္ ” ေပ်ာ္သလားေဟ့ ေမာင္တို႔ေရ ေပ်ာ္တယ္ေဟ့” ဟု မန႔္ေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို စစ္ေကာင္စီက ဖမ္းဆီးသည္

မုံ႐ြာၿမိဳ႕ေန Khaing Zar Kyaw အမည္ရွိ အေကာင့္ပိုင္ရွင္ မိန္းကေလးကို ပ႐ိုဖိုင္လိပ္စာမွတဆင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ိဳးကို ယခင္ကလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး မႏိုင္၊ႏိုင္ရာမဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

Credit Original writer


Leave a Reply

Your email address will not be published.