ခလရ ၅၅၃ မွ စစ္သား ထက္ျမတ္စိုးက သကၤန္းဝတ္ၿပီး ဘုန္းႀကီးေယာင္ေဆာင္၍

ခလရ ၅၅၃ မွ စစ္သား ထက္ျမတ္စိုးက သကၤန္းဝတ္ၿပီး ဘုန္းႀကီးေယာင္ေဆာင္၍

ပုလဲ-ဂန႔္ေဂါလမ္းတြင္ ခလရ ၅၅၃ မွ စစ္သား ထက္ျမတ္စိုးက သကၤန္းဝတ္ၿပီး ဘုန္းႀကီးေယာင္ေဆာင္၍

မိုင္းကြင္းမ်ားကို လိုက္လံ စစ္ေဆးစဥ္ ဖမ္းမိ(႐ုပ္/သံ)

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၈

မေကြးတိုင္း၊ ပုလဲ-ဂန႔္ေဂါလမ္းတြင္ ခလရ ၅၅၃ မွ စစ္သား ထက္ျမတ္စိုးကို သကၤန္းဝတ္ျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေယာင္ေဆာင္ၿပီး

မိုင္းကြင္းမ်ား လိုက္လံ ၾကည့္စစ္ေဆးေနစဥ္ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္PRA က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ပုလဲ-ဂန႔္ေဂါလမ္းတြင္ PRA ေထာင္ထားသည့္ မိုင္းကြင္းမ်ားကို ဆိုင္ကယ္ ၁ စီးျဖင့္ ဘုန္းႀကီး ၂ ပါးက လိုက္လံ လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရ၍ မသကၤာမႈျဖင့္ စစ္ေဆးေသာအခါ

ခလရ ၅၅၃ မွ တပ္သား ထက္ျမတ္စိုးက ဘုန္းႀကီးေယာင္ေဆာင္ သကၤန္းဝတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊

က်န္ သကၤန္ဝတ္တစ္ဦးကိုလည္း ဆက္လက္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း PRA မွ ဗိုလ္ဂ်ပန္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ပုလဲ-ဂန႔္ေဂါလမ္းတြင္ ခလရ ၅၅၃ မွ စစ္သား ထက္ျမတ္စိုးက သကၤန္းဝတ္ၿပီး ဘုန္းႀကီးေယာင္ေဆာင္၍

မိုင္းကြင္းမ်ားကို လိုက္လံ စစ္ေဆးစဥ္ ဖမ္းမိ(႐ုပ္/သံ)

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၈

မေကြးတိုင္း၊ ပုလဲ-ဂန႔္ေဂါလမ္းတြင္ ခလရ ၅၅၃ မွ စစ္သား ထက္ျမတ္စိုးကို သကၤန္းဝတ္ျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေယာင္ေဆာင္ၿပီး

မိုင္းကြင္းမ်ား လိုက္လံ ၾကည့္စစ္ေဆးေနစဥ္ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္PRA က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ပုလဲ-ဂန႔္ေဂါလမ္းတြင္ PRA ေထာင္ထားသည့္ မိုင္းကြင္းမ်ားကို ဆိုင္ကယ္ ၁ စီးျဖင့္ ဘုန္းႀကီး ၂ ပါးက လိုက္လံ လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရ၍ မသကၤာမႈျဖင့္ စစ္ေဆးေသာအခါ

ခလရ ၅၅၃ မွ တပ္သား ထက္ျမတ္စိုးက ဘုန္းႀကီးေယာင္ေဆာင္ သကၤန္းဝတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊

က်န္ သကၤန္ဝတ္တစ္ဦးကိုလည္း ဆက္လက္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း PRA မွ ဗိုလ္ဂ်ပန္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

Video Player

ပုလဲ-ဂန႔္ေဂါလမ္းတြင္ ခလရ ၅၅၃ မွ စစ္သား ထက္ျမတ္စိုးက သကၤန္းဝတ္ၿပီး ဘုန္းႀကီးေယာင္ေဆာင္၍

မိုင္းကြင္းမ်ားကို လိုက္လံ စစ္ေဆးစဥ္ ဖမ္းမိ(႐ုပ္/သံ)

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၈

မေကြးတိုင္း၊ ပုလဲ-ဂန႔္ေဂါလမ္းတြင္ ခလရ ၅၅၃ မွ စစ္သား ထက္ျမတ္စိုးကို သကၤန္းဝတ္ျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေယာင္ေဆာင္ၿပီး

မိုင္းကြင္းမ်ား လိုက္လံ ၾကည့္စစ္ေဆးေနစဥ္ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္PRA က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ပုလဲ-ဂန႔္ေဂါလမ္းတြင္ PRA ေထာင္ထားသည့္ မိုင္းကြင္းမ်ားကို ဆိုင္ကယ္ ၁ စီးျဖင့္ ဘုန္းႀကီး ၂ ပါးက လိုက္လံ လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရ၍ မသကၤာမႈျဖင့္ စစ္ေဆးေသာအခါ

ခလရ ၅၅၃ မွ တပ္သား ထက္ျမတ္စိုးက ဘုန္းႀကီးေယာင္ေဆာင္ သကၤန္းဝတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊

က်န္ သကၤန္ဝတ္တစ္ဦးကိုလည္း ဆက္လက္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း PRA မွ ဗိုလ္ဂ်ပန္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published.