“အေျခာက္ဆိုၿပီး ေသြးတိုးမစမ္းနဲ႔ ေခြးမ်ိဳးပါကန္းမယ္”

“အေျခာက္ဆိုၿပီး ေသြးတိုးမစမ္းနဲ႔ ေခြးမ်ိဳးပါကန္းမယ္”

ရန္ကုန္တြင္ “အေျခာက္ဆိုၿပီး ေသြးတိုးမစမ္းနဲ႔ ေခြးမ်ိဳးပါကန္းမယ္” စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးပိုစတာခ်ိတ္ဆြဲမႈ

စစ္တပ္ႏွင့္ရဲက ျဖဳတ္သိမ္းရာတြင္ ဗုံးေထာင္ထားမည္စိုးရိမ္၍ မဝံ့မရဲ ျဖဳတ္ၾကရ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၆

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊဂုံတိုင္ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္းထိပ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန႔္ က်င္ေရး ပိုစတာ ခ်ိတ္ဆြဲထားမႈကို

ယေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲက လာေရာက္ျဖဳတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ျဖဳတ္သိမ္းရာတြင္ ဗုံးေထာင္ထားမည္ကို စိုးရိမ္၍ မဝံ့မရဲ ျဖဳတ္ၾကရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

“အေျခာက္ဆိုၿပီး ေသြးတိုးမစမ္းနဲ႔ ေခြးမ်ိဳးပါကန္းမယ္” စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးပိုစတာ ခ်ိတ္ဆြဲမႈကို

LGBT Community Yangon, SC (Strike), Labor Alliance အဖြဲ႕ဝင္ CTUM တို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ “အေျခာက္ဆိုၿပီး ေသြးတိုးမစမ္းနဲ႔ ေခြးမ်ိဳးပါကန္းမယ္” စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးပိုစတာခ်ိတ္ဆြဲမႈ

စစ္တပ္ႏွင့္ရဲက ျဖဳတ္သိမ္းရာတြင္ ဗုံးေထာင္ထားမည္စိုးရိမ္၍ မဝံ့မရဲ ျဖဳတ္ၾကရ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၆

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊဂုံတိုင္ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္းထိပ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန႔္ က်င္ေရး ပိုစတာ ခ်ိတ္ဆြဲထားမႈကို

ယေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲက လာေရာက္ျဖဳတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ျဖဳတ္သိမ္းရာတြင္ ဗုံးေထာင္ထားမည္ကို စိုးရိမ္၍ မဝံ့မရဲ ျဖဳတ္ၾကရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

“အေျခာက္ဆိုၿပီး ေသြးတိုးမစမ္းနဲ႔ ေခြးမ်ိဳးပါကန္းမယ္” စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးပိုစတာ ခ်ိတ္ဆြဲမႈကို

LGBT Community Yangon, SC (Strike), Labor Alliance အဖြဲ႕ဝင္ CTUM တို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ “အေျခာက္ဆိုၿပီး ေသြးတိုးမစမ္းနဲ႔ ေခြးမ်ိဳးပါကန္းမယ္” စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးပိုစတာခ်ိတ္ဆြဲမႈ

စစ္တပ္ႏွင့္ရဲက ျဖဳတ္သိမ္းရာတြင္ ဗုံးေထာင္ထားမည္စိုးရိမ္၍ မဝံ့မရဲ ျဖဳတ္ၾကရ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၆

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊဂုံတိုင္ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္းထိပ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန႔္ က်င္ေရး ပိုစတာ ခ်ိတ္ဆြဲထားမႈကို

ယေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲက လာေရာက္ျဖဳတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ျဖဳတ္သိမ္းရာတြင္ ဗုံးေထာင္ထားမည္ကို စိုးရိမ္၍ မဝံ့မရဲ ျဖဳတ္ၾကရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

“အေျခာက္ဆိုၿပီး ေသြးတိုးမစမ္းနဲ႔ ေခြးမ်ိဳးပါကန္းမယ္” စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးပိုစတာ ခ်ိတ္ဆြဲမႈကို

LGBT Community Yangon, SC (Strike), Labor Alliance အဖြဲ႕ဝင္ CTUM တို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published.