႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္က ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ လက္နက္ႀကီးေတြ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္၊(႐ုပ္သံ)

႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္က ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ လက္နက္ႀကီးေတြ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္၊(႐ုပ္သံ)

႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္က ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ လက္နက္ႀကီးေတြ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္၊

MFP ၊ ဇြန္ – ၃

စစ္ကိုင္းတိုင္း အေျခစိုက္ ႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕က ကိုယ္တိုင္ထုတ္ လက္နက္ႀကီးေတြကို စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ဒီကေန႔ ဇြန္(၃)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ဟာ ဖက္ဆစ္စစ္တပ္ အျမစ္ျဖတ္ေရး လိုက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြထဲက တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္က ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ လက္နက္ႀကီးေတြ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္၊

MFP ၊ ဇြန္ – ၃

စစ္ကိုင္းတိုင္း အေျခစိုက္ ႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕က ကိုယ္တိုင္ထုတ္ လက္နက္ႀကီးေတြကို စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ဒီကေန႔ ဇြန္(၃)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ဟာ ဖက္ဆစ္စစ္တပ္ အျမစ္ျဖတ္ေရး လိုက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြထဲက တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။

႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္က ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ လက္နက္ႀကီးေတြ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္၊

MFP ၊ ဇြန္ – ၃

စစ္ကိုင္းတိုင္း အေျခစိုက္ ႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕က ကိုယ္တိုင္ထုတ္ လက္နက္ႀကီးေတြကို စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ဒီကေန႔ ဇြန္(၃)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ဟာ ဖက္ဆစ္စစ္တပ္ အျမစ္ျဖတ္ေရး လိုက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြထဲက တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။

႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္က ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ လက္နက္ႀကီးေတြ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္၊

MFP ၊ ဇြန္ – ၃

စစ္ကိုင္းတိုင္း အေျခစိုက္ ႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕က ကိုယ္တိုင္ထုတ္ လက္နက္ႀကီးေတြကို စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ဒီကေန႔ ဇြန္(၃)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ဟာ ဖက္ဆစ္စစ္တပ္ အျမစ္ျဖတ္ေရး လိုက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြထဲက တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။

႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္က ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ လက္နက္ႀကီးေတြ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္၊

MFP ၊ ဇြန္ – ၃

စစ္ကိုင္းတိုင္း အေျခစိုက္ ႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕က ကိုယ္တိုင္ထုတ္ လက္နက္ႀကီးေတြကို စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ဒီကေန႔ ဇြန္(၃)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

႐ိုးမရာဇာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ဟာ ဖက္ဆစ္စစ္တပ္ အျမစ္ျဖတ္ေရး လိုက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြထဲက တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published.