ေတာ္လွန္ေရးဘက္ျခမ္းက႐ုပ္ရွင္ရိုက္ျပေနတာ အားက်မခံ ျပန္ရိုက္ျပဖို႔ အကုန္ေႂကြဆင္းကုန္ၾကမယ့္ဇာတ္လမ္းေလးကို အႀကံအလကားေပးလိုက္တဲ့ပန္ဆယ္လို

ေတာ္လွန္ေရးဘက္ျခမ္းက႐ုပ္ရွင္ရိုက္ျပေနတာ အားက်မခံ ျပန္ရိုက္ျပဖို႔ အကုန္ေႂကြဆင္းကုန္ၾကမယ့္ဇာတ္လမ္းေလးကို အႀကံအလကားေပးလိုက္တဲ့ပန္ဆယ္လို

ေနလည္း ေခြး၊ ေသလည္း ေအးဆိုၿပီ ႐ိုက္ျပလိုက္ရင္ အကုန္ေႂကြဆင္းကုန္ၾကမွာလို႔ အႀကံအလကားေပးလိုက္တဲ့ပန္ဆယ္လို

ေနလည္း ေခြး၊ ေသလည္း ေအးဆိုၿပီ ႐ိုက္ျပလိုက္ရင္ အကုန္ေႂကြဆင္းကုန္ၾကမွာ

ေတာ္လွန္ေရးဘက္ျခမ္းက ႐ုပ္ရွင္ရိုက္ျပေနတာ အားက်မခံ ျပန္ရိုက္ျပေလ။

အရင္ေခတ္က ေဝလည္းေမႊး ေႂကြလည္းေမႊးဆိုၿပီး

စစ္ကားကို အသဲခိုက္ေအာင္ ရိုက္ျပခဲ့တယ္မလား။

ေနလည္း ေခြး၊ ေသလည္း ေအးဆိုၿပီ ရိုက္ျပလိုက္ရင္ အကုန္ေႂကြဆင္းကုန္ၾကမွာ။

တို႔က အႀကံအလကားေပးတာကို

ေနလည္း ေခြး၊ ေသလည္း ေအးဆိုၿပီ ႐ိုက္ျပလိုက္ရင္ အကုန္ေႂကြဆင္းကုန္ၾကမွာလို႔ အႀကံအလကားေပးလိုက္တဲ့ပန္ဆယ္လို

ေနလည္း ေခြး၊ ေသလည္း ေအးဆိုၿပီ ႐ိုက္ျပလိုက္ရင္ အကုန္ေႂကြဆင္းကုန္ၾကမွာ

ေတာ္လွန္ေရးဘက္ျခမ္းက ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ျပေနတာ အားက်မခံ ျပန္႐ိုက္ျပေလ။

အရင္ေခတ္က ေဝလည္းေမႊး ေႂကြလည္းေမႊးဆိုၿပီး

စစ္ကားကို အသဲခိုက္ေအာင္ ႐ိုက္ျပခဲ့တယ္မလား။

ေနလည္း ေခြး၊ ေသလည္း ေအးဆိုၿပီ ႐ိုက္ျပလိုက္ရင္ အကုန္ေႂကြဆင္းကုန္ၾကမွာ။

တို႔က အႀကံအလကားေပးတာကို

ေနလည္း ေခြး၊ ေသလည္း ေအးဆိုၿပီ ႐ိုက္ျပလိုက္ရင္ အကုန္ေႂကြဆင္းကုန္ၾကမွာလို႔ အႀကံအလကားေပးလိုက္တဲ့ပန္ဆယ္လို

ေနလည္း ေခြး၊ ေသလည္း ေအးဆိုၿပီ ႐ိုက္ျပလိုက္ရင္ အကုန္ေႂကြဆင္းကုန္ၾကမွာ

ေတာ္လွန္ေရးဘက္ျခမ္းက ႐ုပ္ရွင္ရိုက္ျပေနတာ အားက်မခံ ျပန္ရိုက္ျပေလ။

အရင္ေခတ္က ေဝလည္းေမႊး ေႂကြလည္းေမႊးဆိုၿပီး

စစ္ကားကို အသဲခိုက္ေအာင္ ရိုက္ျပခဲ့တယ္မလား။

ေနလည္း ေခြး၊ ေသလည္း ေအးဆိုၿပီ ရိုက္ျပလိုက္ရင္ အကုန္ေႂကြဆင္းကုန္ၾကမွာ။

တို႔က အႀကံအလကားေပးတာကို


Leave a Reply

Your email address will not be published.