ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စကစနဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္းခဲ့ပုံႏွင့္ တိုက္ပြဲအေျခေနမ်ားကို ဗိုလ္နဂါးေျပာၾကား(႐ုပ္သံ)

ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စကစနဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္းခဲ့ပုံႏွင့္ တိုက္ပြဲအေျခေနမ်ားကို ဗိုလ္နဂါးေျပာၾကား(႐ုပ္သံ)

ဗိုလ္နဂါးဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ေတာ္ဝင္ နဂါးတပ္ေတာ္ ႏွင့္တကြ ခ်င္းတြင္းေတာ္လွန္ေရးတပ္၊အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ Local PDFမ်ား စုေပါင္း၍ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စကစနဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္းခဲ့ပုံႏွင့္ တိုက္ပြဲအေျခေနမ်ားကို ဗိုလ္နဂါးေျပာၾကား

ဗိုလ္နဂါးဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ေတာ္ဝင္ နဂါးတပ္ေတာ္ ႏွင့္တကြ ခ်င္းတြင္းေတာ္လွန္ေရးတပ္၊အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ Local PDFမ်ား စုေပါင္း၍ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စကစနဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္းခဲ့ပုံႏွင့္ တိုက္ပြဲအေျခေနမ်ားကို ဗိုလ္နဂါးေျပာၾကား

ဗိုလ္နဂါးဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ေတာ္ဝင္ နဂါးတပ္ေတာ္ ႏွင့္တကြ ခ်င္းတြင္းေတာ္လွန္ေရးတပ္၊အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ Local PDFမ်ား စုေပါင္း၍ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စကစနဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္းခဲ့ပုံႏွင့္ တိုက္ပြဲအေျခေနမ်ားကို ဗိုလ္နဂါးေျပာၾကား

ဗိုလ္နဂါးဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ေတာ္ဝင္ နဂါးတပ္ေတာ္ ႏွင့္တကြ ခ်င္းတြင္းေတာ္လွန္ေရးတပ္၊အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ Local PDFမ်ား စုေပါင္း၍ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စကစနဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္းခဲ့ပုံႏွင့္ တိုက္ပြဲအေျခေနမ်ားကို ဗိုလ္နဂါးေျပာၾကား

ဗိုလ္နဂါးဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ေတာ္ဝင္ နဂါးတပ္ေတာ္ ႏွင့္တကြ ခ်င္းတြင္းေတာ္လွန္ေရးတပ္၊အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ Local PDFမ်ား စုေပါင္း၍ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စကစနဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္းခဲ့ပုံႏွင့္ တိုက္ပြဲအေျခေနမ်ားကို ဗိုလ္နဂါးေျပာၾကား

 

ဗိုလ္နဂါးဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ေတာ္ဝင္ နဂါးတပ္ေတာ္ ႏွင့္တကြ ခ်င္းတြင္းေတာ္လွန္ေရးတပ္၊အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ Local PDFမ်ား စုေပါင္း၍ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စကစနဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္းခဲ့ပုံႏွင့္ တိုက္ပြဲအေျခေနမ်ားကို ဗိုလ္နဂါးေျပာၾကား

ဗိုလ္နဂါးဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ေတာ္ဝင္ နဂါးတပ္ေတာ္ ႏွင့္တကြ ခ်င္းတြင္းေတာ္လွန္ေရးတပ္၊အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ Local PDFမ်ား စုေပါင္း၍ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စကစနဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္းခဲ့ပုံႏွင့္ တိုက္ပြဲအေျခေနမ်ားကို ဗိုလ္နဂါးေျပာၾကား

ဗိုလ္နဂါးဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ေတာ္ဝင္ နဂါးတပ္ေတာ္ ႏွင့္တကြ ခ်င္းတြင္းေတာ္လွန္ေရးတပ္၊အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ Local PDFမ်ား စုေပါင္း၍ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စကစနဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္းခဲ့ပုံႏွင့္ တိုက္ပြဲအေျခေနမ်ားကို ဗိုလ္နဂါးေျပာၾကား

ဗိုလ္နဂါးဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ေတာ္ဝင္ နဂါးတပ္ေတာ္ ႏွင့္တကြ ခ်င္းတြင္းေတာ္လွန္ေရးတပ္၊အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ Local PDFမ်ား စုေပါင္း၍ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ စကစနဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္းခဲ့ပုံႏွင့္ တိုက္ပြဲအေျခေနမ်ားကို ဗိုလ္နဂါးေျပာၾကား


Leave a Reply

Your email address will not be published.