ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါ ျပည္တြင္းေရာက္လာၿပီဒီေန႔တစ္ေယာက္စေတြ႕တာ ေရာဂါက

ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါ ျပည္တြင္းေရာက္လာၿပီဒီေန႔တစ္ေယာက္စေတြ႕တာ ေရာဂါက

ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါ ျပည္တြင္းေရာက္လာၿပီဒီေန႔တစ္ေယာက္စေတြ႕တာ ေရာဂါက

ေမ်ာက္ေက်ာက္နဲ႔ ကိုယ္ေတြ႕ႀကဳံ

အျပင္ထြက္ရင္ ယခင္ကလိုပဲႏွာေခါင္းစည္းတပ္ၾကပါ

လက္ကိုမၾကာခဏေဆးပါ။

 

Bus ကားစီးၿပီး လက္ကိုင္ကြင္း တန္းေတြေလဖ်ခါလက္ရန္းေတြ နဲ႔လူအမ်ားထိေတြ႕

ကိုင္တြယ္ထားတဲ့ အရာေတြကိုမျဖစ္မေန ထိေတြၿပီးရင္ လက္ကိုေသခ်ာ ေဆးေၾကာပါ။

 

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မေပါ့ဆၾကပါနဲ႔။

က်ေနာ့သားႀကီးမွာ ယခုလို လကၡဏာေတြ႕ရတာ ၂ ရက္ရွိပါၿပီ။

လက္ရွိခ်ိန္ထိ လူကေတာ့ ဖ်ားနာတာမျဖစ္ေသးပါ
ျပည္လိုလို အျဖဴေရာင္ အရည္ၾကည္ဖုက

 

နည္းနည္းနာေအာင့္ၿပီး အရည္စိမ့္ထြက္ဖို႔ အေပါက္ပါလာၿပီး သားေတြ႕ရပါတယ္

အားလုံးကိုယ္စီ ေဘးအေပါင္း ရန္အေပါင္း ေရာဂါဘယ ေဘးမ်ားမွကင္းေဝးၾကပါေစ။

Credit Original writer

 

အားလုံးသတိထားႏိုင္ဖို႔

ေမ်ာက္ေက်ာက္နဲ႔ ကိုယ္ေတြ႕ႀကဳံ

အျပင္ထြက္ရင္ ယခင္ကလိုပဲႏွာေခါင္းစည္းတပ္ၾကပါ

လက္ကိုမၾကာခဏေဆးပါ။

 

Bus ကားစီးၿပီး လက္ကိုင္ကြင္း တန္းေတြေလဖ်ခါလက္ရန္းေတြ နဲ႔လူအမ်ားထိေတြ႕

ကိုင္တြယ္ထားတဲ့ အရာေတြကိုမျဖစ္မေန ထိေတြၿပီးရင္ လက္ကိုေသခ်ာ ေဆးေၾကာပါ

 

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မေပါ့ဆၾကပါနဲ႔။

က်ေနာ့သားႀကီးမွာ ယခုလို လကၡဏာေတြ႕ရတာ ၂ ရက္ရွိပါၿပီ။

လက္ရွိခ်ိန္ထိ လူကေတာ့ ဖ်ားနာတာမျဖစ္ေသးပါ
ျပည္လိုလို အျဖဴေရာင္ အရည္ၾကည္ဖုက

နည္းနည္းနာေအာင့္ၿပီး အရည္စိမ့္ထြက္ဖို႔ အေပါက္ပါလာၿပီး သားေတြ႕ရပါတယ္

အားလုံးကိုယ္စီ ေဘးအေပါင္း ရန္အေပါင္း ေရာဂါဘယ ေဘးမ်ားမွကင္းေဝးၾကပါေစ။

အားလုံးသတိထားႏိုင္ဖို႔

Credit Original writer

 

ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါ ျပည္တြင္းေရာက္လာၿပီဒီေန႔တစ္ေယာက္စေတြ႕တာ ေရာဂါက

ေမ်ာက္ေက်ာက္နဲ႔ ကိုယ္ေတြ႕ႀကဳံ

အျပင္ထြက္ရင္ ယခင္ကလိုပဲႏွာေခါင္းစည္းတပ္ၾကပါ

လက္ကိုမၾကာခဏေဆးပါ။

Bus ကားစီးၿပီး လက္ကိုင္ကြင္း တန္းေတြေလဖ်ခါလက္ရန္းေတြ နဲ႔လူအမ်ားထိေတြ႕

ကိုင္တြယ္ထားတဲ့ အရာေတြကိုမျဖစ္မေန ထိေတြၿပီးရင္ လက္ကိုေသခ်ာ ေဆးေၾကာပါ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မေပါ့ဆၾကပါနဲ႔။

က်ေနာ့သားႀကီးမွာ ယခုလို လကၡဏာေတြ႕ရတာ ၂ ရက္ရွိပါၿပီ။

လက္ရွိခ်ိန္ထိ လူကေတာ့ ဖ်ားနာတာမျဖစ္ေသးပါ
ျပည္လိုလို အျဖဴေရာင္ အရည္ၾကည္ဖုက

နည္းနည္းနာေအာင့္ၿပီး အရည္စိမ့္ထြက္ဖို႔ အေပါက္ပါလာၿပီး သားေတြ႕ရပါတယ္

အားလုံးကိုယ္စီ ေဘးအေပါင္း ရန္အေပါင္း ေရာဂါဘယ ေဘးမ်ားမွကင္းေဝးၾကပါေစ။

အားလုံးသတိထားႏိုင္ဖို႔

ေမ်ာက္ေက်ာက္နဲ႔ ကိုယ္ေတြ႕ႀကဳံ

အျပင္ထြက္ရင္ ယခင္ကလိုပဲႏွာေခါင္းစည္းတပ္ၾကပါ

လက္ကိုမၾကာခဏေဆးပါ။

Bus ကားစီးၿပီး လက္ကိုင္ကြင္း တန္းေတြေလဖ်ခါလက္ရန္းေတြ နဲ႔လူအမ်ားထိေတြ႕

ကိုင္တြယ္ထားတဲ့ အရာေတြကိုမျဖစ္မေန ထိေတြၿပီးရင္ လက္ကိုေသခ်ာ ေဆးေၾကာပါ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မေပါ့ဆၾကပါနဲ႔။

က်ေနာ့သားႀကီးမွာ ယခုလို လကၡဏာေတြ႕ရတာ ၂ ရက္ရွိပါၿပီ

လက္ရွိခ်ိန္ထိ လူကေတာ့ ဖ်ားနာတာမျဖစ္ေသးပါ
ျပည္လိုလို အျဖဴေရာင္ အရည္ၾကည္ဖုက

နည္းနည္းနာေအာင့္ၿပီး အရည္စိမ့္ထြက္ဖို႔ အေပါက္ပါလာၿပီး သားေတြ႕ရပါတယ္

အားလုံးကိုယ္စီ ေဘးအေပါင္း ရန္အေပါင္း ေရာဂါဘယ ေဘးမ်ားမွကင္းေဝးၾကပါေစ။

အားလုံးသတိထားႏိုင္ဖို႔

Credit Original writer


Leave a Reply

Your email address will not be published.