အိုဇာတာ ေကာင္း / မကာင္း (လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္)

အိုဇာတာ ေကာင္း / မကာင္း (လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္)

အိုဇာတာ ေကာင္း / မကာင္း (လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္)

စပါးေစ့လို ေသး ခြၽန္ ၿပီး ပိတ္ေန ရင္ အိုဇာ တာ ေကာင္းပါတယ္။

မိမိ ရွာသည္ျဖစ္ေစ သူတစ္ပါး ကူညီသည္ ျဖစ္ေစ ျပည့္စုံၿပီး မပူပင္ရပါ။

စပါးေစ့ပုံမျဖစ္ပဲ ဟ ေနရင္ မ်ဥ္းၿပိဳင္ ျဖစ္ေနရင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမဟူ ။

မိမိ က ရွာ သူမ်ားက သုးံ ကိုယ့္မရွိရင္ သူမ်ား က လာမေပးတဲ့ကံမ်ိဳးပါ။

ေအေၾထၾထဗဟုသုတ

အိုဇာတာ ေကာင္းလိုလွ်င္

မာနမ်ားကို ခဝါခ်ၿပီး ႏူးညံ့မႈမ်ာ းနဲ႔ အစားထိုးပါ။

ဆုပ္ေသာလက္မ်ားလႊတ္ခ်ၿပီး ျဖန႔္ေသာ လက္ျဖင့္ႀကိဳဆိုပါ။

အပိုကိစၥေလ်ာ့ခ်ၿပီး ဘာသာေရးကို အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ပါ။

တကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ ကိုေက်ာခိုင္းၿပီး မွ်တစိတ္ျဖင့္ တည့္မတ္ပါ။

စြတ္ဖက္မႈမ်ား လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး စကားနည္း၍ တရားၿမဲ ေပးပါ။

မ်က္မွန္စိမ္းမ်ားခြါခ်ၿပီး အေကာင္းျမင္ရႈေထာင့္မွ သုံးသပ္ပါ။

စိတ္ပင္ပန္းေစမယ့္ အရာအားလုံး ကို ရဲဝံ့ခိုင္မာစြာ စြန႔္လႊတ္ပါ။

ဟန္ေဆာင္ျခင္းေတြ ေဝးကြာေစၿပီး လြတ္လပ္စြာၿပဳံး႐ႊင္ပါ။

တြန႔္တိုမႈမ်ား ေခ်ဖ်က္ၿပီး သဒၶါတရားမ်ားစြာနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ။

အတိတ္ေဟာင္းမ်ား ေမ့ပစ္ၿပီး အနာဂတ္ေကာင္း ကိုမ်က္ႏွာမူပါ။

ကုသိုလ္မ်ား နဲ႔ၿခဳံလႊမ္း ထားေသာ ဘဝကို ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ေပးပါ။

အေကာင္းဆုံး ကုသိုလ္ကို ျပန္ေတြ း၍ ကုသိုလ္ေသြး ေႏြးေပးပါ။

သို႔မွသာ အိုပယ္ဘဝ မက်ေရာက္ေစဘဲ အိုႂကြယ္ အလွ မ်ားျဖင့္ ဘဝဆည္းဆာခ်ိ န္ကို က်က္သေရရွိစြာ တင့္တယ္လွပေစေတာ့မွာပါ။

စာအုပ္စာေပလူ႔မိတ္ေဆြ

unicode

အိုဇာတာ ေကာင္း / မကာင္း (လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္)

စပါးေစ့လို ေသး ခြၽန္ ၿပီး ပိတ္ေန ရင္ အိုဇာ တာ ေကာင္းပါတယ္။

မိမိ ရွာသည္ျဖစ္ေစ သူတစ္ပါး ကူညီသည္ ျဖစ္ေစ ျပည့္စုံၿပီး မပူပင္ရပါ။

စပါးေစ့ပုံမျဖစ္ပဲ ဟ ေနရင္ မ်ဥ္းၿပိဳင္ ျဖစ္ေနရင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမဟူ ။

မိမိ က ရွာ သူမ်ားက သုးံ ကိုယ့္မရွိရင္ သူမ်ား က လာမေပးတဲ့ကံမ်ိဳးပါ။

အေထြေထြဗဟုသုတ

အိုဇာတာ ေကာင္းလိုလွ်င္

မာနမ်ားကို ခဝါခ်ၿပီး ႏူးညံ့မႈမ်ာ းနဲ႔ အစားထိုးပါ။

ဆုပ္ေသာလက္မ်ားလႊတ္ခ်ၿပီး ျဖန႔္ေသာ လက္ျဖင့္ႀကိဳဆိုပါ။

အပိုကိစၥေလ်ာ့ခ်ၿပီး ဘာသာေရးကို အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ပါ။

တကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ ကိုေက်ာခိုင္းၿပီး မွ်တစိတ္ျဖင့္ တည့္မတ္ပါ။

စြတ္ဖက္မႈမ်ား လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး စကားနည္း၍ တရားၿမဲ ေပးပါ။

မ်က္မွန္စိမ္းမ်ားခြါခ်ၿပီး အေကာင္းျမင္ရႈေထာင့္မွ သုံးသပ္ပါ။

စိတ္ပင္ပန္းေစမယ့္ အရာအားလုံး ကို ရဲဝံ့ခိုင္မာစြာ စြန႔္လႊတ္ပါ။

ဟန္ေဆာင္ျခင္းေတြ ေဝးကြာေစၿပီး လြတ္လပ္စြာၿပဳံး႐ႊင္ပါ။

တြန႔္တိုမႈမ်ား ေခ်ဖ်က္ၿပီး သဒၶါတရားမ်ားစြာနဲ႔ အသက္ရွင္ပါ။

အတိတ္ေဟာင္းမ်ား ေမ့ပစ္ၿပီး အနာဂတ္ေကာင္း ကိုမ်က္ႏွာမူပါ။

ကုသိုလ္မ်ား နဲ႔ၿခဳံလႊမ္း ထားေသာ ဘဝကို ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ေပးပါ။

အေကာင္းဆုံး ကုသိုလ္ကို ျပန္ေတြ း၍ ကုသိုလ္ေသြး ေႏြးေပးပါ။

သို႔မွသာ အိုပယ္ဘဝ မက်ေရာက္ေစဘဲ အိုႂကြယ္ အလွ မ်ားျဖင့္ ဘဝဆည္းဆာခ်ိ န္ကို က်က္သေရရွိစြာ တင့္တယ္လွပေစေတာ့မွာပါ။

စာအုပ္စာေပလူ႔မိတ္ေဆြ


Leave a Reply

Your email address will not be published.