ည ၈ နာရီေက်ာ္ အင္းစိန္ ေဖာ့ကန္ထိပ္မွာ ျဖစ္သြားတာ

ည ၈ နာရီေက်ာ္ အင္းစိန္ ေဖာ့ကန္ထိပ္မွာ ျဖစ္သြားတာ

ဒီည ၈ နာရီေက်ာ္ အင္းစိန္ ေဖာ့ကန္ထိပ္မွာ ကားေပၚကဆင္းၿပီး မၾကာဘူး

ကိုယ့္အမ အိတ္အလုခံလိုက္ရတာပါ စလြယ္သိုင္းလြယ္ထားတဲ့အိတ္ကို

 

ဆိုင္ကယ္နဲ႔ လူငယ္ ၃ေယာက္ဆြဲလုသြားလို႔ ဒ႐ြတ္ဆြဲပါသြားတာပါ မိုး႐ြာၿပီး

လူရွင္းတဲ့ခ်ိန္မွာမွ ျဖစ္သြားတာပါ တစ္ေယာက္ထဲသြားသူမ်ား ဂ႐ုစိုက္သြားၾကပါ

သတိလက္လြတ္မျဖစ္ၾကပါနဲ႔။

ဒီည ၈ နာရီေက်ာ္ အင္းစိန္ ေဖာ့ကန္ထိပ္မွာ ကားေပၚကဆင္းၿပီး မၾကာဘူး

ကိုယ့္အမ အိတ္အလုခံလိုက္ရတာပါ စလြယ္သိုင္းလြယ္ထားတဲ့အိတ္ကို

ဆိုင္ကယ္နဲ႔ လူငယ္ ၃ေယာက္ဆြဲလုသြားလို႔ ဒ႐ြတ္ဆြဲပါသြားတာပါ မိုး႐ြာၿပီး

လူရွင္းတဲ့ခ်ိန္မွာမွ ျဖစ္သြားတာပါ တစ္ေယာက္ထဲသြားသူမ်ား ဂ႐ုစိုက္သြားၾကပါ

သတိလက္လြတ္မျဖစ္ၾကပါနဲ႔။

Credit

 

ဒီည ၈ နာရီေက်ာ္ အင္းစိန္ ေဖာ့ကန္ထိပ္မွာ ကားေပၚကဆင္းၿပီး မၾကာဘူး

ကိုယ့္အမ အိတ္အလုခံလိုက္ရတာပါ စလြယ္သိုင္းလြယ္ထားတဲ့အိတ္ကို

 

ဆိုင္ကယ္နဲ႔ လူငယ္ ၃ေယာက္ဆြဲလုသြားလို႔ ဒ႐ြတ္ဆြဲပါသြားတာပါ မိုး႐ြာၿပီး

လူရွင္းတဲ့ခ်ိန္မွာမွ ျဖစ္သြားတာပါ တစ္ေယာက္ထဲသြားသူမ်ား ဂ႐ုစိုက္သြားၾကပါ

သတိလက္လြတ္မျဖစ္ၾကပါနဲ႔။

ဒီည ၈ နာရီေက်ာ္ အင္းစိန္ ေဖာ့ကန္ထိပ္မွာ ကားေပၚကဆင္းၿပီး မၾကာဘူး

ကိုယ့္အမ အိတ္အလုခံလိုက္ရတာပါ စလြယ္သိုင္းလြယ္ထားတဲ့အိတ္ကို

ဆိုင္ကယ္နဲ႔ လူငယ္ ၃ေယာက္ဆြဲလုသြားလို႔ ဒ႐ြတ္ဆြဲပါသြားတာပါ မိုး႐ြာၿပီး

လူရွင္းတဲ့ခ်ိန္မွာမွ ျဖစ္သြားတာပါ တစ္ေယာက္ထဲသြားသူမ်ား ဂ႐ုစိုက္သြားၾကပါ

သတိလက္လြတ္မျဖစ္ၾကပါနဲ႔။

Credit


Leave a Reply

Your email address will not be published.